تحویل و مصاحبه پروژه کارورزی

دانشجویان عزیز زمان تحویل و مصاحبه پروژه کارورزی روز شنبه مورخ 90/11/15 ساعت 9 صبح است. دانشجویانی که با تحویل و ثبت نمره پروژه کارورزی فارغ التحصیل شده و برای نیمسال بعد هیچ واحد باقیمانده ای نخواهند داشت می توانند در روز چهارشنبه مورخ 90/11/26 پروژه خود را تحویل نمایند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *