کلاس توجیهی کارآموزی و پروژه بتن

کلاس توجیهی پروژه بتن دانشجویان نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 و نیمسال تابستانی 91-90 در روز چهارشنبه مورخ 91/04/28 ساعت 14 و کلاس توجیهی کارآموزی این دانشجویان در همان روز ساعت 15 تشکیل خواهد شد. با توجه به تعطیلی یک ماهه موسسه حضور کلیه دانشجویانی که این دروس را در نیمسال تابستانی اخذ نموده اند الزامی بوده و عدم حضور به منزله انصراف خواهد بود.

با آرزوی موفقیت

One thought on “کلاس توجیهی کارآموزی و پروژه بتن”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *