Tag Archives: دفاع

زمان بندی دفاعیه درس پروژه کارورزی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴

سلام،

دانشجویانی که درس پروژه کارورزی را در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 با من اخذ کرده و تاکنون دفاع ننموده اند می‌بایست روز شنبه 26 تیر ماه ساعت 10 صبح جهت دفاع پروژه در دفتر گروه عمران موسسه حاضر شوند. 

در هنگام دفاع، گزارش نهایی کارورزی صحافی شده دریافت شده و مصاحبه شفاهی از کارهای انجام شده در طول دوره برگزار خواهد شد.

گزارش نهایی و گزارشات روزانه و هفتگی و ماهانه می‌بایست مطابق با فرمت خواسته شده در این آدرس

http://www.jondishapoor.net/wordpress/?p=475

تهیه گردد.

بدیهی است عدم رعایت فرمت گزارش و یا عدم توانایی در دفاع از دوره انجام شده منجر به تمدید پروژه کارورزی خواهد شد.

اصلاح: تاریخ برگزاری جلسه دفاع به روز سه‌شنبه 29 تیرماه منتقل شد. 

زمان بندی دفاعیه درس پروژه کارورزی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۳

سلام،

دانشجویانی که درس پروژه کارورزی را در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 با من اخذ نموده اند می‌بایست روز سه شنبه 16 تیرماه ساعت 16 جهت دفاع پروژه در دفتر گروه عمران موسسه حاضر شوند. 

در هنگام دفاع، گزارش نهایی کارورزی صحافی شده دریافت شده و مصاحبه شفاهی از کارهای انجام شده در طول دوره برگزار خواهد شد.

گزارش نهایی و گزارشات هفتگی و ماهانه می‌بایست مطابق با فرمت خواسته شده در این آدرس

http://www.jondishapoor.net/wordpress/?p=475

تهیه گردد.

بدیهی است عدم رعایت فرمت گزارش و یا عدم توانایی در دفاع از دوره انجام شده منجر به تمدید پروژه کارورزی خواهد شد.

زمان بندی دفاعیه درس پروژه کارورزی

اصلاحیه: جلسه مصاحبه دانشجویانی که دفاعیه کارآموزی آن ها انجام نشده است روز یکشنبه 12 بهمن ماه ساعت 9 صبح در دفتر گروه عمران برگزار می‌گردد.

سلام،

دانشجویانی که درس پروژه کارورزی را با من اخذ نموده اند می‌بایست مطابق زمان بندی زیر جهت دفاع پروژه در دفتر گروه عمران موسسه حاضر شوند:

خانم‌ها: روز چهارشنبه هشتم پنجشنبه نهم بهمن ماه ساعت 9 صبح

آقایان: روز چهارشنبه هشتم پنجشنبه نهم بهمن ماه ساعت 12 ظهر

در هنگام دفاع، گزارش نهایی کارورزی صحافی شده دریافت شده و مصاحبه شفاهی از کارهای انجام شده در طول دوره برگزار خواهد شد.

گزارش نهایی و گزارشات هفتگی و ماهانه می‌بایست مطابق با فرمت خواسته شده در این آدرس

http://www.jondishapoor.net/wordpress/?p=475

تهیه گردد.

بدیهی است عدم رعایت فرمت گزارش و یا عدم توانایی در دفاع از دوره انجام شده منجر به تمدید پروژه کارورزی خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان عزیز: به دلایلی زمان دفاع از پروژه کارورزی را از روز چهارشنبه به روز پنجشنبه نهم بهمن ماه تغییر داده‌ام. بابت تغییر تاریخ، در این زمان کم باقی مانده تا روز دفاع، عذرخواهی من را بپذیرید.